HOME / Nhượng quyền
Hợp đồng nhượng quyền cửa hàng mẫu

Hợp đồng nhượng quyền cửa hàng mẫu

CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN QUỐC GIA Số :…./20…/HĐXT-NQQG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội,...

Xem chi tiết

Danh sách khách hàng mới

Cửa hàng Xôi Tình tại Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, do Anh PHAN THÀNH LONG sinh năm 1986 làm chủ. Dự kiến khai trương trong tháng 10. Cửa hàng Xôi Tình...

Xem chi tiết